Kannelmäen Voimistelijat ry

Kannelmäen Voimistelijat ry – toimintakäsikirja vuodelle 2024

 

1. Yleistä

Kannelmäen Voimistelijat ry on perustettu vuonna 1967. Seura järjestää lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille ohjattuja voimistelu- ja liikuntatunteja Kannelmäen, Kuninkaantammen, Malminkartanon, Hakuninmaan ja Maununnevan alueilla. Toimintaa on pääsääntöisesti alueen koulujen liikuntasaleissa. 

Seura kuuluu Suomen Voimisteluliitto ry:een sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:een (ESLU).

1.1 Seuran arvot, visio ja missio

ARVOT

Kannelmäen Voimistelijat ry:n toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

  • YHTEISÖLLISYYS

Seurassa kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja toimivat yhdessä, sillä toiminta tarvitsee kaikkien osallistumista. Tuntitarjonta mahdollistaa kaikenikäisten harrastamisen vauvasta vaariin. Seuran tarjonta on kohtuuhintaista, jotta kaikilla on varaa harrastaa liikuntaa.

Jäsenlähtöisyys ohjaa seuran kaikkea toimintaa: Toiminnassa ollaan avoimia ja jäsenten kanssa toimitaan vuorovaikutuksessa. Seura tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

  • LAADUKKUUS

Seuran toiminta on laadukasta, ja seurassa huolehditaan siitä, että ohjaajat saavat tarvitsemaansa koulutusta, ovat päteviä ja ammattitaitoisia. Lasten tunneilla varmistetaan, että paikalla on lasten ikään ja ryhmän kokoon suhteutettuna riittävästi ohjaajia. Tunneilla huomioidaan jokainen jäsen. Mahdollisuuksien mukaan ryhmässä voi olla yksilöllistäkin ohjaamista.

Laadukkuutta ovat myös suunnitelmallisuus ja toiminnan tavoitteellisuus, joihin pyritään ja jotka auttavat varautumaan yllättäviin tilanteisiin. Kaikilla toiminnassa mukana olevilla on selkeät vastuualueet ja työnjako on selkeä.

Viestintä on selkeää ja tiedottaminen säännöllistä. Jäsenten ja lasten huoltajien palautetta kerätään ja kuunnellaan ja palautteeseen reagoidaan.

Laadukkaasta toiminnastaan seura on saanut Tähtiseura-laatusertifikaatit. Toimintaa ohjataan sertifikaattien vaatimalla tavalla, jotta Kannelmäen Voimistelijat ry on tulevinakin vuosina Tähtiseura sekä aikuisten että lasten liikunnassa.

  • TURVALLISUUS

Seuran toimintaan voi tulla jokainen omana itsenään. Seurassa kunnioitetaan kaikkien mielipiteitä ja annetaan jokaiselle mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä.

Seuran ohjaajilla on tarvittavat ensiaputaidot sekä tarvittavat tiedot ja ohjeet mahdollisiin hätätilanteisiin. Toiminnassa ei hyväksytä kiusaamista, ja mahdollisiin kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi. Toiminnassa käytettävät välineet ovat ehjiä ja turvallisia.

Toiminnan jatkuvuus ja laadukkuus luovat turvallisuutta. Muuttuviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti huomioimalla aina jäsenten ja toimijoiden turvallisuus.

Seura on turvallinen ja vastuullinen työnantaja, joka on työntekijän tukena ja turvana sekä huomioi työntekijöiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden.

VISIO
Kannelmäen Voimistelijat ry on nykyaikainen ja ajan hermoilla toimiva seura. Seurassa on sitoutuneet ohjaajat, työntekijät ja vapaaehtoiset, jotka mahdollistavat seuratoiminnan jatkuvuuden ja luotettavuuden. Toiminnassaan seura on välittävä, ihmisläheinen ja tasa-arvoinen kaikille. Seurassa ollaan myös rohkeasti ylpeitä onnistumisista ja koko yhteisöstä. Strategia on jalkautettu ja seura on koko alueellaan tunnettu toimija.

TOIMINTA-AJATUS ELI MISSIO
Kannelmäen Voimistelijat ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota Kaarelan alueen asukkaille laadukasta voimistelu- ja ryhmäliikuntaa. Kannelmäen Voimistelijat ry toimii lähiliikuttajana kaikenikäisille jäsenille, mahdollistaa harrastuksen jatkumisen kaikissa elämänvaiheissa sekä tarjoaa samalla yhteisön, johon kuulua.

Vastuullisena toimijana Kannelmäen Voimistelijat ry huolehtii, että ohjaajat ovat ammattitaitoisia, toiminnassa on huomioitu eettiset ohjeistukset ja toimintaympäristö on turvallinen. Seurassa pyritään lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla heille edullisia mahdollisuuksia ja mielekkäitä tapoja liikkua.

  • Vastuullisuus

Seuran hallitus aloitti vastuullisuusaskeleiden läpikäynnin kesän 2021 toiminnansuunnittelussa. Hallitus järjestää toimijoille 2 – 3 vastuullisuustyöpajaa vuonna 2022. Seuran ohjaajia on ohjeistettu suorittamaan “Et ole yksin” -koulutuksen ja hallituksen jäsenet ovat  suorittaneet “Hyvä hallinto” -verkkokurssin.

1.2 Tähtiseura

Seuramme on mukana Tähtiseura -laatuohjelmassa. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.  Tähtimerkki- seurana täytämme seuran johtamisen, lasten urheilun ja aikuisten liikunnan laatutekijät sekä olemme osana suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä.

Lasten ja nuorten Tähtiseura-merkki viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Lasten ja nuorten kanssa on tehty yhteiset pelisäännöt. Seura pyytää toiminnastaan palautetta säännöllisesti ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella.

Aikuisten Tähtiseura-merkki osoittaa, että seura kehittää aikuisille suunnattuja palveluitaan jäseniltään saamansa palautteen perusteella yhteistyössä muiden Tähtiseurojen kanssa.

Tähtiseurassa jokainen saa liikkua omalla tavallaan hyvässä seurassa!

1.3 Liikkujan polku

Kannelmäen Voimistelijoiden ryhmiin voivat osallistua kaikki halukkaat. Harrastajat voivat vaihtaa ryhmää myös kesken kauden, mikäli ryhmissä on tilaa.

Kannelmäen Voimistelijoiden liikkujan polku on avattu alla olevassa kuvassa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hallinto

Kannelmäen Voimistelijoissa toimii yhdistyslain mukaisesti hallitus, jonka perustehtävä on yhdistyksen asioiden huolellinen hoitaminen sekä yhdistyksen edustaminen suhteessa ulkopuolisiin. Lisäksi seurassa toimii työryhmiä, jotka vastaavat oman alueensa kehittämisestä ja tehtävistä. Tarpeen vaatiessa työryhmiä perustetaan lisää. Seurassa on palkattu toimistohenkilö.

2.1 Hallitus

Kannelmäen Voimistelijoiden hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5 henkilöä. Uudet hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa erovuoroisten tilalle. Kaikki hallitustyöstä kiinnostuneet voivat asettua ehdolle hallitukseen. Uudet hallituksen jäsenet valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessa erovuoroisten tilalle. Hallituksen tehtävät on määritelty seuran säännöissä. Tehtäviin kuuluu mm. vastata seuran taloudesta, nimetä työryhmät, tehdä toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä johtaa ja kehittää seuran toimintaa. Seuran talouteen liittyvät asiat on esitelty Talousohjesäännössä.

Vuonna 2024 hallitukseen kuuluvat:

Puheenjohtaja Pauliina Kujansuu puheenjohtaja@kannelmaenvoimistelijat.fi
varapuheenjohtaja Marke Kaukonen
jäsen Sirpa Karejoki
jäsen Anni Lensu
jäsen Laura Pikkarainen
jäsen Manti Röynä

2.2 Seurakoordinaattori

Seurakoordinaattorina toimii Katja Sihvonen. Seurakoordinaattori vastaa seuran hallinnosta ja taloudesta yhdessä hallituksen kanssa. Seurakoordinaattorin työtehtävistä on laadittu erillinen lista.

2.3 TAHA – Talous- ja hallintotyöryhmä 

Talous- ja hallintotyöryhmä vastaa talouteen liittyvien asioista esim. tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman valmistelu, talouden seuranta ja  talous- ja hallintoasioiden valmistelu hallitukselle. 

Pauliina Kujansuu (pj) puheenjohtaja@kannelmaenvoimistelijat.fi
Sirpa Karejoki
Katja Sihvonen info@kannelmaenvoimistelijat.fi

2.4 NÄTY – Näytöstyöryhmä 

NÄTYn toimeen kuuluu näytösten suunnittelu ja järjestäminen. Näty vastaa näytösten organisoinnista, valmistelusta ja pitämisestä.

Anne Harju
Kati Mänttäri-Siltanen
Johanna Repo
(+ seuran puheenjohtaja)

2.5 VIMA – Viestintä- ja markkinointityöryhmä

VIMA vastaa viestinnästä, markkinoinnista ja niiden kehittämisestä.

Marke Kaukonen
Pauliina Kujansuu puheenjohtaja@kannelmaenvoimistelijat.fi
Katja Sihvonen info@kannelmaenvoimistelijat.fi

2.6 AILI – Aikuisliikunnan tiimi

AILI-tiimin tehtävänä on aikuisliikunnan kehittäminen.

Satu Huttunen
Marke Kaukonen
Anni Lensu
Maritta Röynä

2.7 Toimisto

Seuralla on toimisto osoitteessa Klaneettitie 6-8 A, 2. krs. Tilassa on myös varasto liikuntavälineille sekä esiintymisvaatteille ja -tarvikkeille. Toimistolla työskentelee täysipäiväisesti palkattu toimistotyöntekijä. Muut hallinnossa toimivat henkilöt ovat vapaaehtoisia eivätkä saa palkkaa. Ohjaajat voivat lainata toimistolta musiikkia tunneilleen, pitää kokouksia ja muita tapaamisia, käydä tulostamassa tunneille tarvittavaa materiaalia, käydä keskustelemassa toimistotyöntekijän ja muiden toimijoiden kanssa tunneistaan, tavata muita ohjaajia ja toimijoita, lainata esiintymisvaatteita näytöksiin jne.

3. Toimintakaudet

Toimintakausia on neljä. Pääkaudet ovat syys- ja kevätkausi. Näiden kausien aikana toiminta on laajinta ja säännöllisintä. Tällöin toimintaa on koulujen saleissa ja muissa Helsingin kaupungin liikuntaviraston tiloissa. Kesäkaudella tarjotaan jumppia etänä, ulkona tai sisällä. Kesäkaudella järjestetään myös mahdollisuuksien mukaan koululaisten kesäleirejä. Joulukaudella järjestetään pyhäpäivien välisinä arkipäivinä aikuisten jumppia ennalta ilmoitetuissa sisätiloissa tai etänä. 

3.1 Työ- ja loma-ajat

Kausien päivämäärät saattavat vaihdella tilakohtaisesti liikuntatoimen tilojen varausmahdollisuuksien tai esim. koulun juhlien tai vanhempainiltojen vuoksi.

  • Lasten tunteja ei pidetä talvilomaviikolla vko 8
  • Aikuisten tunnit pidetään normaalisti talvilomaviikolla vko 8
  • Lasten tunteja ei pidetä syyslomaviikolla vko 42
  • Aikuisten tunnit pidetään normaalisti syyslomaviikolla vko 42

Tunteja ei pidetä seuraavina pyhinä:

Uudenvuodenpäivä 1.1.

Loppiainen 6.1.

Pitkäperjantai 

Pääsiäispäivä

2. Pääsiäispäivä

Vappuaatto 30.4.

Vapunpäivä 1.5.

Helatorstai

Juhannusaatto

Pyhäinpäivä

Itsenäisyyspäivä 6.12.

Jouluaatto 24.12.

Joulupäivä 25.12.

Tapaninpäivä 26.12.

4. Jäsenet

Jumppaajat ilmoittautuvat seuran tunneille internetissä olevan jäsentieto-ohjelman kautta. Toiminnassa mukana olevat jäsenet voivat ilmoittautua ennakkoon seuraavan kauden tunneille. Ennakkoilmoittautuminen aukeaa noin kaksi viikkoa ennen varsinaista ilmoittautumista. Uusien jäsenten ilmoittautuminen ryhmiin aukeaa tammikuun alussa ja noin elokuun puolivälissä.

Lasten ja nuorten tunneille on rajattu osallistujamäärä turvallisuuden vuoksi. Maksimiosallistujamäärässä huomioidaan jumppasalin koko, ohjaajien määrä, lasten ikä jne.  Myös jollakin aikuisten tunneilla (esim. vesiliikunta) on rajoitettu osallistujamäärä tilakapasiteetin vuoksi. Täydelle tunnille voi ilmoittautua jonoon.

Seurassa järjestetään myös erilaisia kursseja aikuisille ja lapsille. Kursseille ilmoittaudutaan erikseen, ja niihin voivat osallistua kaikki halukkaat. Kouluikäisille järjestetään leirejä mahdollisuuksien mukaan.

5. Näytökset

Seura järjestää vuosittain kevät- ja joulunäytökset. Näytöksiä on esiintyvien ryhmien määrästä riippuen joko yksi tai kaksi. Näytökset pidetään yleensä lauantaina kauden loputtua. Jos näytöksiä on kaksi, ne alkavat klo 13:30 ja 17:00. Jos näytöksiä on yksi, sen aloitusajasta ilmoitetaan erikseen.

Näytös antaa jokaiselle jäsenelle mahdollisuuden esiintyä ja samalla se toimii motivaationa ja tavoitteena harjoittelulle. Näytöspäivä on upea kokemus ryhmälle ja antaa yhteisöllisyyden kokemuksen. Näytökset ovat myös ainutlaatuinen tilaisuus markkinoida omaa tuntia yleisölle.

Ohjaajat saavat ohjeita ja vinkkejä näytökseen osallistumisesta.

6. Yhteistyö ja tapahtumat

Seurassa järjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia aikuisille ja lapsille. Lisäksi seura osallistuu resurssien mukaan alueen muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Teemme yhteistyötä Helsingin alueliikuttajan, lähialueen koulujen, Kaarela-seuran, Kannelmäen seurakunnan ja päiväkotien kanssa sekä paikallisten yritysten kanssa. Seuran viralliset yhteistyökumppanit päätetään vuosittain hallituksessa.

7. Viestintä

Viestintä perustuu hallituksen ja Viestintä- ja markkinointityöryhmän asettamiin linjauksiin ja tavoitteisiin. Viestinnän periaatteena on avoimuus, ajankohtaisuus, luotettavuus, vuorovaikutuksellisuus ja resurssien tehokas hyödyntäminen. 

Nettisivut julkinen

Seuran nettisivujen osoite on www.kannelmaenvoimistelijat.fi. Nettisivut ovat seuran ensisijainen ulkoisen viestinnän kanava. Sivuilta löytyy mm. linkki ilmoittautumiseen sekä kattavasti tietoa, seurasta, tunneista ja tulevista tapahtumista.

Nettisivut sisäinen – Työhuone 

Työhuoneessa on seuran ohjaajien ja toimijoiden sisäinen intranet. Sivuilta löytyy ohjeita ja materiaaleja ohjaajien ja toimijoiden käyttöön.

Facebook ja Instagram

Facebookissa ja Instagramissa ilmoitetaan jäsenistölle ajankohtaisia asioita ja julkaistaan mielenkiintoisia artikkeleita.

Jäsentiedote

Jäsentiedote julkaistaan noin 2–4 kertaa kaudessa tai aina tarvittaessa. Jäsentiedotteeseen kootaan ajankohtaiset tiedotettavat asiat. Jäsentiedote lähetetään jäsenistölle, ohjaajille ja toimijoille sähköisenä jäsentieto-ohjelman kautta. Jäsentiedote on luettavissa myös nettisivuiltamme Uutiset-välilehdeltä. 

Näpäytys

Näpäytys on NÄTY:n eli näytöstyöryhmän tiedote ohjaajille, johon kootaan kaikki ajankohtaiset asiat seuraavasta näytöksestä. Näpäytys lähetetään toimijoille sähköisenä ja se on luettavissa myös Työhuoneessa.

WhatsApp

WhatsAppissa toimii aktiivisesti lasten- ja aikuisten ohjaajien, työryhmien ja hallituksen ryhmät. Ohjaajien ryhmät toimivat ohjaajien välisenä nopeana viestikanavana esimerkiksi äkillisissä sijaistustarpeissa.

8. Turvallisuus

Jäsenten, työntekijöiden ja muiden toimintaa osallistuvien turvallisuus on ensisijainen kaikessa toiminnassamme. Pyrimme siihen, että kaikki ohjaajat ovat saaneet ensiapukoulutuksen. Kaikista toimipaikoistamme löytyy ensiaputarvikkeet (kylmäpussi 1–2 kpl, sakset, laastaria, pumpulia/puhdistustyynyjä haavan puhdistamiseen, antiseptinen suihke, elastinen kiinnitysharso, kumihanskat, urheiluteippiä).  

Henkilötietoturvallisuus on kuvattu rekisteriselosteessa, joka on näkyvissä seuran verkkosivuilla (www.kannelmaenvoimistelijat.fi). Muut turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet on kuvattu seuran Turvallisuusasiakirjassa. Ohjaajille tarkoitetut turvallisuusohjeet löytyvät Ohjaajan oppaasta sekä Työsuojelun toimintaohjelmasta.

9. Toimijoiden etuudet

9.1 Liikuntaetu

Työntekijät (ohjaajat, päätoimiset työntekijät) voivat liikkua maksutta yhdistyksen järjestämillä liikuntatunneilla. Etu koskee niitä ohjaajia, joilla on vähintään yksi säännöllinen viikkotunti tai jotka sijaistavat kauden aikana. Lisäksi etu koskee myös hallituksen jäseniä. Kauden aikana sijaistavat saavat käydä maksutta perushintaisilla tunneilla.

Hallituksen jäsenet ja työntekijät voivat käydä maksutta seuran tunneilla, jos tunnilla on tilaa. Mikäli haluaa varmistaa mahtumisen, niin voi oman harkinnan mukaan päättää kausimaksun maksamisesta ja varmistaa näin mahtumisen mukaan täysille tunneille.

Työryhmien jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua maksutta yhdelle tunnille kaudessa riippumatta siitä, mikä tunti on kyseessä. Etu on verotettavaa ja siitä ilmoitetaan verottajalle vuosittain.

9.2 Koulutukset

Seuran lasten ohjaajat käyvät Voimisteluliiton Voimistelukoulu- koulutukset. Apuohjaajat ohjataan Voimistelukoulun startti -ohjaajakoulutukseen. Sen lisäksi ohjaajilla, päätoimisilla työntekijöillä ja hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin Voimisteluliiton, Olympiakomitean tai ESLU:n järjestämiin koulutuksiin. Hallitus päättää kokouksissaan koulutusten hyväksymisestä.

Toimisto ja puheenjohtaja keskustelevat yhdessä kunkin ohjaajan kanssa, minkälaisen koulutuspolun hän voisi suunnitella itselleen. Järjestämme myös omaa täydennyskoulutusta ohjaajille. Koulutusetu koskee niitä ohjaajia, jotka ohjaavat kauden aikana vähintään yhden viikkotunnin.

9.3 Oman lapsen osallistuminen seuran toimintaan

Kunkin ohjaajan, päätoimisen työntekijän sekä hallituksen jäsenen yksi lapsi saa käydä maksutta yhdellä seuran viikkotunnilla koko kauden ajan. Etu koskee niitä ohjaajia, jotka ohjaavat kauden aikana vähintään yhtä säännöllistä viikkotuntia.