Kannelmäen Voimistelijat

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kannelmäen Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.

2 § SEURAN TARKOITUS

Seura tarjoaa laadukasta voimistelua ja liikuntaa – elämyksiä, iloa ja positiivista yhdessä tekemistä kaikenikäisille. Seura edistää jäsenistönsä liikkumista ja tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-ja kilpaurheilutasolla kunkin edellytysten ja tarpeiden mukaan. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) tekemällä voimistelu-ja liikuntakasvatustyötä, järjestämällä jäsenilleen;

 • kunto- ja terveysliikuntaa eri-ikäisille
 • voimistelun eri lajien harjoitus- ja valmennus-ja kilpailutoimintaa,
 • koulutustoimintaa,-tiedotus- ja suhdetoimintaa.

2) järjestämällä voimistelu-ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia

3) järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,

4) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja,

5) vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus-sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja -toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin.

6) myöntämällä hallituksen päättämin kriteerein vapaapaikkoja viikkotunneilleen.

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1) harjoittaa julkaisutoimintaa,
2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,
3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
5) järjestää huvi-ja tanssitilaisuuksia, rahainkeräyksiä myyjäisiä ja arpajaisia,
6) harjoittaa majoitus-ja ravitsemusliikettä.

5 § SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA

Seuran kuulumisesta jäsenenä Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:hyn, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, samoin kuin kuulumisesta muihin liittoihin ja järjestöihin, päätetään seuran syyskokouksessa. Päätöksellä jäsenyydestä liitossa ja järjestöissä seura sitoutuu noudattamaan niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. Syyskokouksessa voidaan päättää myös seuran eroamisesta liitosta ja järjestöistä.

6 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan vuosittaisen jäsenmaksun. Vain niillä seuran jäsenillä, jotka ovat hoitaneet jäsenmaksuvelvoitteet, on äänioikeus seuran kokouksissa. Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla kannattajajäsenille määrätyn kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe-mutta ei äänioikeutta seurankokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut. Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät.

7 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMENPITEET

Seura ja sen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomiteanantidopingsäännöstöjä. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Hallitus voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

10 § SEURAN KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous pidetään marras-joulukuussa. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 8 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internet-sivuilla ja / tai jäsenille lähetettynä kirjallisena kutsuna tai tiedotteena postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus
6) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto
7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestähallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
9) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 10) Päätetään kokous.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen-ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
8) Valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi
9) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
11) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
12) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
13) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa eiole kokouskutsussa mainittava
14) Päätetään kokous.

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.

13§ SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 5–10 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi (3) peräkkäiseksi kaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain ja nimeää muut tarvittavat toimihenkilöt.

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajankutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksenjäsenistäkirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen tehtävänä on:

 • kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
 • edustaa seuraa
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • vastata seuranomaisuudesta ja taloudesta
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
 • tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liiton sääntöjen mukaisesti liittoon
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä sekä
 • suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet

15 § SEURAN TILINTARKASTUS

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen erikseen määrää, kukin yksin.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on
ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

18 § SEURAN PURKAUTUMINEN

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on tullakseen
hyväksytyksi saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.
Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toiminta-alueen voimistelutoimintaa
edistävään tarkoitukseen.

19 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.