Kannelmäen Voimistelijat ry

Kannelmäen Voimistelijat ry
Y-tunnus: 1453922-6
Klaneettitie 6-8 A, 2krs
00420 Helsinki

Kannelmäen Voimistelijat ry on Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseura. Yli 50 vuoden aikana seuramme on tarjonnut liikuntatunteja tytöille, pojille, naisille ja miehille.

Seuramme on mukana Tähtiseurat-laatuohjelmassa. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.  Tähtimerkki seurana täytämme seuran johtamisen, lasten urheilun ja aikuisten liikunnan laatutekijät sekä olemme osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä.

Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

Tähtiseura-ohjelmasta lisää täällä!

 

STRATEGIA 2021–2026

JOHDANTO

Seuran hallitus kokoontui strategiapäiville pohtimaan seuran strategiaa vuosille 2021 – 2026. Strategian suunnittelun tueksi hallitus mm. listasi sidosryhmät, pohti toimintaympäristön muutoksia, laati SWOT-analyysin ja visioi sitä millaisena seura halutaan nähdä viiden vuoden kuluttua. Tärkeimmäksi sidosryhmäksi määriteltiin seuran jäsenet, sillä he ovat koko toiminnan perusta ja heitä varten seura on olemassa. Jäsenten kuuleminen sekä toiveisiin vastaaminen on tärkeää ja siihen on jatkossa syytä panostaa entistäkin enemmän. Jäsenten lisäksi ohjaajat ja työntekijät ovat seuran sidosryhmistä tärkeässä asemassa, sillä he kohtaavat jäseniä ja luovat mielikuvaa seurasta. Strategiapäivien ideoinnin pohjalta laadittiin seuran strategia vuosille 2021 – 2026.

 1. TOIMINTA-AJATUS ELI MISSIO
  Kannelmäen Voimistelijat ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota Kaarelan alueen asukkaille laadukasta voimistelu- ja ryhmäliikuntaa. Kannelmäen Voimistelijat ry toimii lähiliikuttajana kaikenikäisille jäsenille, mahdollistaa harrastuksen jatkumisen kaikissa elämänvaiheissa sekä tarjoaa samalla yhteisön, johon kuulua.Vastuullisena toimijana Kannelmäen Voimistelijat ry huolehtii, että ohjaajat ovat ammattitaitoisia, toiminnassa on huomioitu eettiset ohjeistukset ja toimintaympäristö on turvallinen. Seurassa pyritään lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla heille edullisia mahdollisuuksia ja mielekkäitä tapoja liikkua.
 1. VISIO
  Kannelmäen Voimistelijat ry on nykyaikainen ja ajan hermoilla toimiva seura. Seurassa on sitoutuneet ohjaajat, työntekijät ja vapaaehtoiset, jotka mahdollistavat seuratoiminnan jatkuvuuden ja luotettavuuden. Toiminnassaan seura on välittävä, ihmisläheinen ja tasa-arvoinen kaikille. Seurassa ollaan myös rohkeasti ylpeitä onnistumisista ja koko yhteisöstä. Strategia on jalkautettu ja seura on koko alueellaan tunnettu toimija.
 1. ARVOT
  Kannelmäen Voimistelijat ry:n toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

YHTEISÖLLISYYS
Seurassa kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja toimivat yhdessä, sillä toiminta tarvitsee kaikkien osallistumista. Tuntitarjonta mahdollistaa kaikenikäisten harrastamisen vauvasta vaariin. Seuran tarjonta on kohtuuhintaista, jotta kaikilla on varaa harrastaa liikuntaa.

JÄSENLÄHTÖISYYS
Jäsenlähtöisyys ohjaa seuran kaikkea toimintaa: Toiminnassa ollaan avoimia ja jäsenten kanssa toimitaan vuorovaikutuksessa. Seura tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

LAADUKKUUS
Seuran toiminta on laadukasta, ja seurassa huolehditaan siitä, että ohjaajat saavat tarvitsemaansa koulutusta, ovat päteviä ja ammattitaitoisia. Lasten tunneilla varmistetaan, että paikalla on lasten ikään ja ryhmän kokoon suhteutettuna riittävästi ohjaajia. Tunneilla huomioidaan jokainen jäsen ja mahdollisuuksien mukaan ryhmässä voi olla yksilöllistäkin ohjaamista.

Laadukkuutta ovat myös suunnitelmallisuus ja toiminnan tavoitteellisuus, joihin pyritään ja jotka auttavat varautumaan yllättäviin tilanteisiin. Kaikilla toiminnassa mukana olevilla on selkeät vastuualueet ja työnjako on selkeä. Viestintä on selkeää ja tiedottaminen säännöllistä. Jäsenten ja lasten huoltajien palautetta kerätään ja kuunnellaan ja palautteeseen reagoidaan.

Laadukkaasta toiminnastaan seura on saanut Tähtiseura-laatusertifikaatit. Toimintaa ohjataan sertifikaattien vaatimalla tavalla, jotta Kannelmäen Voimistelijat ry on tulevinakin vuosina Tähtiseura sekä aikuisten että lasten liikunnassa.

TURVALLISUUS
Seuran toimintaan voi tulla jokainen omana itsenään. Seurassa kunnioitetaan kaikkien mielipiteitä ja annetaan jokaiselle mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä.

Seuran ohjaajilla on tarvittavat ensiaputaidot sekä tarvittavat tiedot ja ohjeet mahdollisiin hätätilanteisiin. Toiminnassa ei hyväksytä kiusaamista, ja mahdollisiin kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi. Toiminnassa käytettävät välineet ovat ehjiä ja turvallisia.

Toiminnan jatkuvuus ja laadukkuus luovat turvallisuutta. Reagoidaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti huomioimalla aina jäsenten ja toimijoiden turvallisuus.

Seura on turvallinen ja vastuullinen työnantaja, joka on työntekijän tukena ja turvana sekä huomioi työntekijöiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden.

 

PAINOPISTEET JA TOIMENPITEET


PAINOPISTE 1: SEURAN BRÄNDIN VAHVISTAMINEN

Strategiakauden aikana seurasta rakennetaan yhteisö, jossa on mahdollista osallistua voimistelu- ja ryhmäliikuntatunneille nyt ja tulevaisuudessa. Seura on nykyaikainen ja ajan hermoilla ja sen toimintaa vakiinnutetaan strategiakauden aikana entisestään.

Strategiakauden aikana panostetaan seuran tunnettuuden lisäämiseen viestintää kehittämällä ja selkeyttämällä sekä seuran visuaalista ilmettä yhtenäistämällä.

Strategiakauden aikana myös etsitään uusia varainhankinnan keinoja, joiden avulla varmistetaan seuran taloudellinen vakaus tulevaisuudessa.

PAINOPISTE 2: SEURATOIMINNAN HOUKUTTELEVUUDEN LISÄÄMINEN

Strategiakauden aikana seurasta rakennetaan yhteisö, johon halutaan kuulua. Yhteisissä tapahtumissa luodaan yhteisöllisyyden tunnetta ja tehdään yhdistystoiminnasta houkuttelevaa. Selkeytetään ja yksinkertaistetaan toimintatapoja, jotta ihmisten on helppoa tulla mukaan seuran toimintaan.

PAINOPISTE 3: JÄSENHANKINTA

Strategiakauden aikana tavoitellaan jäsenmäärän kasvua. Jäsenmäärää kasvatetaan seuraavien toimenpiteiden avulla:

 • Seuran toimintaan osallistumisen kynnys pidetään tietoisesti matalana: Tuntitarjonnassa huomioidaan kaikki ikäryhmät ja erilaiset tarpeet, osallistumismaksut pidetään kohtuuhintaisina, haetaan avustuksia kulujen kattamiseen sekä järjestetään houkuttelevia tapahtumia, jotka innostavat alueen asukkaita tutustumaan seuran toimintaan.
 • Seuran toiminta-aluetta laajennetaan Kuninkaantammeen ja Haagaan.
 • Pidetään huolta nykyisistä jäsenistä ja mietitään keinoja, joilla sitoutetaan heitä jatkamaan liikkumista seurassa.
 • Kerrotaan viestinnässä seuran vahvuuksista, kuten omasta liikuntasalista, monipuolisesta liikuntavälineistöstä sekä koulutetuista ohjaajista ja motivoituneista toimijoista.

PAINOPISTE 4: ESIINTYVÄT RYHMÄT

Strategiakauden aikana houkutellaan uusia ryhmiä esiintymään seuran näytöksissä sekä osallistutaan useamman ryhmän voimin suurtapahtuma Gymnaestradaan ja muihin vastaaviin tapahtumiin.

PAINOPISTE 5: HYVÄ TYÖNANTAJA

Strategiakauden aikana varmistetaan taloudelliset resurssit niin, että seura voi pitää edelleen palkkalistallaan useita tuntiohjaajia ja toimistolla työskenteleviä työntekijöitä. Panostetaan myös työntekijöiden työhyvinvointiin.