Kannelmäen Voimistelijat

Kannelmäen Voimistelijat ry
y-tunnus: 1453922-6
Kaarelantie 12A, 00430 Helsinki
puh. 050-5051578
info (at) kannelmaenvoimistelijat.fi

Kannelmäen Voimistelijat ry on Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseura. Yli 50 vuoden aikana seuramme on kasvanut noin 1 100 jäsenen liikuntaseuraksi tarjoten liikuntatunteja tytöille, pojille, naisille ja miehille.

Seuramme on mukana Tähtiseurat-laatuohjelmassa. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.  Tähtimerkki seurana täytämme seuran johtamisen, lasten urheilun ja aikuisten liikunnan laatutekijät sekä olemme osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä.

Aikuisten osa-alueen merkki osoittaa, että seura kehittää aikuisille suunnattuja palveluitaan jäseniltään saamansa palautteen perusteella yhteistyössä muiden Tähtiseurojen kanssa. Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin, että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa, ja tekee liikunnasta ja urheilusta helpommin mukautuvaa, suunnitellumpaa ja turvallisempaa.

Lasten ja nuorten osa-alueen merkki viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla.

Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

 

Hallitus 2020   
PuheenjohtajaTuuli Miettinenpuheenjohtaja (a) kannelmaenvoimistelijat.fi040 740 3862
varapuheenjohtajaJonna Kauranen
jäsenRiikka Hopiavaara
jäsenKati Kauravaara
jäsenSari Patanen
jäsenManti Röynä
jäsenArja Siltanen
Työryhmien jäsenet 2020
Talous- ja hallintotyöryhmä:Tuuli Miettinen (pj), Jonna Kauranen ja Kirsi Salasuo
Näytöstyöryhmä:Pauliina Kujansuu (pj), Kati Mänttäri-Siltanen, Anne Harju ja Riikka Hopiavaara
Viestintä- ja markkinointityöryhmä:Tuuli Miettinen (pj.), Riikka Hopiavaara, Susanna Sevón ja Kirsi Salasuo
Aikuisten liikunnan tiimi:Satu Huttunen, Marke Kaukonen, Kati Kauravaara ja Manti Röynä
Lisäksi lasten liikunnan ja nuorten liikunnan tiimikokoontuu projektiluontoisesti tarvittaessa

 

Toimintalinja, visio, missio ja arvot 

Kannelmäen Voimistelijat ry:n strategiassa 2012–2020 on määritelty seuran visio, missio ja arvot:

VISIO:
Mahdollisuuksien seurassa kaikki voivat harrastaa liikuntaa ja saada tukea kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Toiminta on ennakkoluulotonta, vaikuttavaa ja näkyvää.

MISSIO:
Kannelmäen Voimistelijat ry on korkeatasoinen seura. Osaavat ohjaajat ja toimiva organisaatio tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, myönteisiä kokemuksia ja uusia elämyksiä kaiken ikäisille.

ARVOT:
Jäsenlähtöisyys

Toiminta perustuu jäsentemme tarpeisiin ja toiveisiin. Jäsenet ovat seuran ydin: voimavara ja toiminnan kohde. Jäsenten mielipiteitä arvostetaan.

Turvallisuus

Toiminta on fyysisesti ja henkisesti turvallista. Fyysinen turvallisuus tarkoittaa fyysisten puitteiden tarkoituksenmukaisuutta ja sopivuutta, riskikartoitusten ja turvallisuussuunnitelmien tekemistä sekä ensiapuvalmiutta. Henkinen turvallisuus tarkoittaa luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä, jossa jokainen voi tuntea olevansa tervetullut sellaisena kuin on.

Luotettavuus/luottamus ja avoimuus

Ihmisiin voi luottaa. Luottamuksen rakentaminen on pitkä ja sitkeä prosessi, jonka eteen on tehtävä töitä. Luottamus syntyy siitä, että kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja toiminta on avointa jokaiselle. Luottamus on moninaisuuden hyväksymistä, jolloin jokainen saa osallistua omista lähtökohdistaan vapaaehtoisesti liikunta- ja seuratoimintaan. Luottamus syntyy avoimesta, rehellisestä ja rikastavasta vuorovaikutuksesta, jossa kannustetaan toisia, kuunnellaan, kerrotaan ja jaetaan. Toisten mielipiteitä ja ajatuksia arvostetaan.

Toiminta on järkevää ja tarkoituksenmukaista ja sen jatkuvuuteen voi luottaa.

Kehittymisen mahdollisuus

Kehittyminen nähdään nimenomaan mahdollisuutena. Seura ei ole koskaan valmis jo siksi, että maailma ympärillä muuttuu kaiken aikaa. Toimintaa kehitetään

tarkoituksenmukaiseksi, jäseniä hyvin palvelevaksi ja sellaiseksi, että toiminnassa on hyvä olla mukana. Kehittyminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan palvelee seuran tavoitteita ja päämääriä.

Sen lisäksi ollaan sovittu Kannelmäen Voimistelijoiden hyvän toimintatavan periaatteista:

Kannelmäen Voimistelijoiden toiminta on suunnitelmallista, avointa, läpinäkyvää ja eettisesti kestävää. Päätöksenteossa pyritään harkittuihin, perusteltuihin ja pitkän tähtäimen ratkaisuihin. Seuraavat periaatteet ohjaavat toimintaa:

Oikeudenmukaisuus

Toiminnassa pyritään oikeudenmukaisuuteen, mihin alla olevien periaatteidenkin noudattaminen liittyy. Seurassa toisia ihmisiä kohdella kunnioittavasti silloinkin, kun tilanteet ovat haasteellisia.

Tasapuolisuus, yhdenvertaisuus

Samanlaisissa tilanteissa jäseniä ja toimijoita kohdellaan samalla tavalla ketään syrjimättä, ellei tästä poikkeaminen ole erityisen perusteltua.

Kuulemisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien periaate

Toimijoita ja jäseniä kannustetaan nostamaan asioita esille ja kertomaan oma mielipiteensä. Asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa ja erityisesti henkilöitä koskevissa ratkaisuissa pyritään kuulemaan heitä. Jokaisella tulee olla kokemus siitä, että he tulevat kuulluksi ja voivat vaikuttaa.

Lojaliteetti ja uskollisuus

Vuorovaikutussuhteissa ollaan puolin ja toisin lojaaleja. Jos joku asia vaivaa tai hiertää, se otetaan puheeksi ja selvitetään. Selän takana puhumista ja juoruilua tulee välttää.

Kohtuullisuus

Erityisesti oikeudenmukaisuuden periaatteen kanssa tätä olisi hyvä noudattaa.

Lisäksi seuran toiminnassa tuetaan työntekijöiden ja toimijoiden kehittymistä, huolehditaan työturvallisuudesta ja työnantajavelvoitteista sekä noudatetaan lainsäädännön velvoitteita, työsopimuksia, työehtosopimuksia. Sovitut käytänteet, menettelytavat ja periaatepäätökset kirjataan, tehdään näkyviksi ja niistä pidetään kiinni.

Yllä olevia periaatteita pyritään noudattamaan siten, että puheet ja teot ovat yhteneväiset. Mikäli yksittäistapauksesta ei ole erillistä normia tai ohjetta kirjattu, pyritään ratkaisemaan asia yllä olevien periaatteiden mukaisesti.

KUNNIAPUHEENJOHTAJA

Vanamo Anneli

KUNNIAJÄSENET

Parviainen Raili
Virokannas Kyllikki